solnedgang

 

Bionär – miljövänlig värme

Bionär Närvärme AB ska utifrån ett regionalt perspektiv, med omtanke om miljön och med kvalité, tillgodose samhällets behov av värme. Vårt yttersta mått på kvalitet är nöjda kunder. Vi ska tillfredsställa våra kunders behov av värme och skapa goda affärsmässiga relationer. Klimatfrågan är central och präglar vår strategi.

Helhetssyn och ständiga förbättringar
Vi är ett företag som ser miljöfrågorna som en del i allt det vi gör, och det präglar hela Bionärs verksamhet.

Vårt handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan. Vår produktion baseras på förnybar energi.

För att uppnå ständiga miljöförbättringar har vi miljömål och arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. Lagar och andra myndighetskrav utgör en miniminivå. Vi ska också ständigt sträva efter förbättringar som leder till ökad kundtillfredställelse och ökad kvalitet.

Regionalt perspektiv
Genom regional samverkan främjar vi utvecklingen av biobaserade närvärmelösningar.

Kommunikation
Vår miljökommunikation bygger på öppenhet gällande fakta rörande vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med våra kunder, företag, leverantörer, myndigheter och organisationer när det gäller vår miljö.

Vårt agerande ska leda till att kunder och övriga intressenter känner förtroende för Bionär Närvärme när det gäller förutsättningar för framtiden och kommande generationer.

 

ISO-certifierad

Bionär Närvärme AB är sedan hösten 2006, miljö- och kvalitetscertifierade. Bionär har ett ledningssystem för miljö och kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO standarderna 14001:2015 och 9001:2015.

Miljö- och kvalitetsledningssystemet hjälper oss att integrera miljö- och kvalitetsfrågorna i hela organisationen och genomsyrar därför alla processer och allt vi gör. Det säkerställer att vårt miljöarbete, genom ständiga förbättringar, leder till att Bionärs totala miljöbelastning minskar. Ledningssystemet har också som syfte att skapa struktur och systematik i vårt sätt att arbeta och att styra verksamheten.

ISO-certifieringen innebär att vi varje år blir granskade av revisorer som kontrollerar att vi följer våra standardkrav. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på vårt arbete och det gör vi på olika sätt, till exempel genom våra miljö- och kvalitetspolicys, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att ständigt jobba med kunden i fokus.