sjo

Bionärs roll i klimatarbetet blir allt starkare. Inriktningen, att ställa om från fossil energi till förnybar bioenergi ger Bionär en självklar roll nu – och i framtiden.

Förnybar energi
Våra fjärrvärmeanläggningar är konverterade till miljöanpassade biobränslen och vi arbetar hela tiden med att ansluta nya kunder till fjärr- och närvärmenäten. Vårt arbete minskar olje- och elförbrukning i Gävleregionen.

Hållbarhet och ständiga förbättringar

Vi är ett företag som ser miljöfrågorna som en del i allt det vi gör, och miljöhänsyn ska därför beaktas på alla nivåer i organisationen. Vi ska aktivt delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar.

Vårt handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan.

För att uppnå ständiga miljöförbättringar har vi miljömål och arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. Lagar och andra myndighetskrav utgör en miniminivå.